Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND" /
IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „FENOMENY POGRANICZA


SCIENTIFIC REVIEW IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN STUDIES - PRINCIPLES, PRACTICE, EXPECTATIONS /
RECENZJA NAUKOWA W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - ZASADY, PRAKTYKA, OCZEKIWANIA


Szczecin, 27 November 2020


RESEARCH COUNCIL / RADA NAUKOWA


dr hab. inż. arch. Joanna Arlet
West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. inż. arch. Teresa Bardzinska-Bonenberg
prof. UTP w Bydgoszczy, University of the Arts Poznan

Prof. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr hab. inż. Arch. Agata Bonenberg
Politechnika Poznańska, Politecnico di Milano

Dr architect Irene Curulli
TU/e Eindhoven University of Technology.
The Netherlands

Dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Dr hab. inż. arch. Klara Czyńska
West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. inż. arch. prof. PB Grażyna Dąbrowska–Milewska
Politechnika Białostocka

dr hab. inż arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT
 West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr. hab. inż. arch. Oksana Fomenko
Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Warsaw University of Technology

prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Wrocław University of Science and Technology

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Gdansk University of Technology

 

Associate professor Marco Lucchini
Politecnico di Milano

Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr arch. Halina Petryszyn
Politechnika Lwowska, Ukraina

Prof. dr arch. Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska, Ukraina

Prof.Dr.Habil.Eng. Dmitriy Prusov
Kiev National University of Construction and Architecture

Dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Cracow University of Technology, Poland

Prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology Szczecin

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn prof. ZUT
West Pomeranian University of Technology Szczecin

Dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński
West Pomeranian University of Technology Szczecin


 

ABOUT THE CONFERENCE / O konferencji

The aim of the conference is to enable the exchange of views between representatives of science in the discipline of architecture and town planning. The IX Scientific Conference from the Phenomena of Borderland cycle (2020) will concern broadly understood issues related to reviewing. The exchange of views should contribute to improve the quality of reviews.The discussion should bring answers related to widely understood research and its dissemination in the discipline of architecture and town planning with relation to other fields, e.g. arts, humanities, social sciences, engineering and technical as well as exact and natural sciences.


Although architecture and urban planning is an area in which the necessary become interdisciplinary research (e.g. fields of art, humanities, social sciences, engineering, exact and natural sciences), hybrid research and sometimes recognizing individual cases, it is a discipline related to management of significant and non-renewable spatial resource. There is a need for reliable discourse shaping the civilization should be the aspirations of architects and urban planners regardless of whether they directly represent academic or professional bodies. Challenges of modern times require that the quality of scientific research meet the complex needs of today's world, contributing to solving specific problems or building precise and useful knowledge components.


Dissemination of scientific research should serve not only professionals from a given scientific discipline, but above all society (including local and ministerial officials, entrepreneurs, investors). This will be possible not only by making research available in free access, but it is equally important to write in a language accessible to the public.


_____________________________________________________


Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism naukowych" (umowa 485/WCN/2019/1)Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki z dyscypliny architektury i urbanistyki, związanych z podnoszeniem merytorycznego poziomu recenzji i upowszechnianiu badań oraz informacji o czasopiśmie. IX Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza 2020 dotyczyć będzie szeroko rozumianej problematyki związanej z pisaniem, recenzowaniem i publikacją badań naukowych. Wymiana poglądów powinna przyczynić się do podniesienie poziomu recenzji, a tym samym wypracowaniu wskazówek do prawidłowego przedstawiania i upowszechniania badań naukowych.
Dyskusja powinna przynieść odpowiedzi na problemy związane z szeroko pojętymi badaniami i ich upowszechnianiem w obrębie dyscypliny architektura i urbanistyka oraz innych dziedzin nauki np. sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych czy ścisłych i przyrodniczych.


Architektura i urbanistyka to dyscyplina, w której często mamy do czynienia z badaniami interdyscyplinarnymi (np. w powiązaniu ze sztuką lub naukami humanistycznymi, społecznymi czy ścisłymi). Architektura i urbanistyka to dyscyplina związana z zarządzaniem znaczącymi i nieodnawialnymi zasobami przestrzeni. Potrzeba rzetelnego dyskursu kształtującego cywilizację, powinna być aspiracją architektów i urbanistów, niezależnie od tego, czy reprezentują bezpośrednio gremia akademickie czy zawodowe. Wyzwania współczesności wymagają, by jakość badań naukowych odpowiadała złożonym potrzebom dzisiejszego świata, przyczyniając się do rozwiązywania konkretnych problemów lub budując precyzyjne i przydatne komponenty wiedzy.


Upowszechnienie badań naukowych powinno służyć nie tylko fachowcom z danej dyscypliny naukowej, ale przede wszystkim społeczeństwu (w tym urzędnikom samorządowym i ministerialnym, przedsiębiorcom, inwestorom). Możliwe to będzie nie tylko poprzez szerokie udostępnianie wyników badań w otwartym dostępie, ale również opisywanie ich przystępnym dla społeczeństwa językiem.